STICHTING THE FRIENDS OF ST. MARY'S
ANBI pageReturn to Home Page
1. (a) Naam: De Stichting The Friends of St. Mary's
1. () Onofficiële naam: n.v.t.

2. Rechtsvorm: Stichting (een steunfonds - niet op het gebied van welzijnszorg)

3. RSIN nummer: 8045.78.199

KvK Nummer 41031987 (Kamer van Koophandel Oost Nederland).
(Auxiliary No.) 302736001081

4. URL/Website adres: http://www.anglicanchurchtwente.com/80-SFOSM/01-SFOSM-Home.html

5. Email adres: lub-gringhuis@outlook.com

6. Bezoekadres: Besslinghook 52, 48683 Ahaus-Alstätte

7. Postadres: Besslinghook 52, 48683 Ahaus-Alstätte

8. Bestuurders:
   Gräfin zu Solms, Maria Charlotte Sophie, voorzitter,
   Gringhuis, Lubbert, secretaris/penningmeester.
   Allen, Geoffrey Gordon, lid,
   Wigboldus - de Wit, Nelly Joyce Francisca, lid,
   Lans, van der, Alida Thaddea Maria, lid,


9. Beloningsbeleid:
De activiteiten van het bestuur van de Stichting the Friends of St. Mary's worden verricht uit eigen vrije wil en zonder enige geldelijke, dan wel materiële, vergoeding met betrekking tot het gemeenschapsbelang van de Anglicaanse gemeenschap St. Mary's te Weldam (Markelo).10. Beleidsplan:

De STICHTING THE FRIENDS OF ST. MARY'S is op tien november 1995 opgericht door Alfred Otto Friedrich Graaf zu Solms-Sonnewalde en Rudolf Hendrik Klokgieters met het volgende oogmerk:

a. De wenselijkheid om over geldmiddelen te kunnen beschikken om de Anglicaanse gemeenschap, periodiek bijeenkomend in de kapel St Mary's Weldam, direct of indirect financieel te kunnen ondersteunen.

b. Die financiële ondersteuning te kunnen geven in gevallen waar het geldelijk vermogen van de gemeenschap steun behoeft.

c. De stichting heeft haar zetel in Markelo en is opgericht voor onbepaalde tijd. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen.

Het beleid van de stichting is een financiële ondersteuning te kunnen geven in gevallen waar het geldelijk vermogen van de gemeenschap steun behoeft dan wel van dat vermogen een te zware belasting wordt gevraagd, met name voor uitgaven voortvloeiende uit verplichtingen van die gemeenschap ten aanzien van de Anglicaanse Chaplaincy in (Oost) Nederland en het Diocees in Europa.

De overweging dat personen en/of instellingen schenkingen, erfstellingen of legaten bij voorkeur toevertrouwen aan een fonds dat beheer en aanwending van geldmiddelen uitsluitend en nadrukkelijk voorstaat in overeenstemming met en ter versterking van de traditie van de Church of England.11. Doelstelling:

a. Het vormen van een fonds dat in overeenstemming met de beweegredenen zoals reeds kenbaar gemaakt op de introductiepagina, financiële ondersteuning kan geven aan de Anglicaanse gemeenschap in (Oost) Nederland in het algemeen en aan de Chaplaincy, periodiek bijeenkomend in de kapel St Mary's Weldam, in het bijzonder.

b. Het beheren van dat fonds, uitgaande van de gedachte dat de uitgaven het belegingsresultaat van het fonds niet overtreffen, met uistluiting van uitgaven betreffende overeenkomsten en besteding van gelden die zijn verworven onder specifieke voorwaarden van schenkers of erflaters.

c. Het verrichten van al datgene wat voor het voorenstaande nodig, nuttig of wenselijk is.


12. Activiteiten rapport:

Korte beschrijving van de activiteiten van de afgelopen periode.

De jaarvergadering vond plaats op 30 april 2018 op het Landgoed Weldam.

De financiële verantwoording over het jaar 2017 werd gecontroleerd en in orde bevonden. Vervolgens werd de penningmeester gedechargeerd voor het boekjaar 2017.

Discussiepunt was de levensvatbaarheid van de Stichting in het licht van de alsmaar dalende rente inkomsten, de statuten die eisen dat het kapitaal niet verminderd en de eis van de belastingdienst dat het kapitaal niet mag worden "opgepot". Na rijp beraad werd dan ook besloten het proces van beëindiging van de Stichting te initiëren. Daartoe is in de toekomst een plenaire vergadering noodzakelijk. Deze sal zo spoedig mogelijk worden belegd.

Het nog aanwezige kapitaal zal na beëindiging van de Stichting worden overgemaakt op de bankrekening van de begunstigde: Anglican Church Twente - St. Mary's - Weldam

Voor meer details zie het totaaloverzicht in het jaar 2017 (link hierna).

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |


13. Inkomsten en uitgaven:

Korte beschrijving van de activiteiten van de periode 2017.

Over het financiële verslag van 2017 kan erg kort verhaald worden. Er waren nagenoeg geen wijzigingen behalve de normale maandelijkse servicekosten. Bij aanvang was het vermogen € 28.964,46 en aan het eind van het jaar bedroeg dit € 29.096,11.

Er is afgelopen jaar conform de eis van de belastingdienst wederom een klein bedrag ter beschikking gesteld aan de ‘Sunday School’ van St. Mary’s.

Voor meer details zie het totaaloverzicht in het jaar 2017 (link hierna)

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |


14. Verwachting komend jaar:

Opheffing van de Stichting zal worden uitgevoerd in de loop van dit jaar.
Zie jaarvergadering 30 april 2018 opmerkingenAkte van Oprichting

00-logo/Notaris Tromp Zutphen 1.jpg De akte van oprichting van de "Stichting the Friends of st Mary's Weldam" is in minuut verleden te Zutphen, op tien november negentienhonderd vijfennegentig voor Mr. Rudolf Antonius Maria Tromp, notaris ter standplaats Zutphen.